Zásady ochrany osobných údajov

Súčasťou týchto zásad je i naša Cookie Policy. 

Berte prosím na vedomie, že spolu s podaním prihlášky do rakúskeho alpského zväzu Alpenverein prostredníctvom spoločnosti OEAV.CZ s.r.o. potvrdzujete, že ste si Zásady prečítali a rozumiete im. Rovnako v prípade využívania ďalších súvisiacich služieb.

Definícia

Zástupcom Alpenvereinu sme my, spoločnosť OEAV.CZ s.r.o., IČO 26222337, so sídlom Údolní 57, Brno 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, e-mail: clenstvi@oeav.cz, telefón +420 606 075 575

Členom Alpenvereinu ste Vy, zákazník, ktorému spoločnosť OEAV.CZ poskytuje službu spočívajúcu v sprostredkovaní členstva v rakúskom alpskom zväze Alpenverein a s nimi súvisiacich doplnkových produktov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť či doplniť. O týchto zmenách vás budeme e-mailom informovať.

Tieto Zásady popisujú, ako nakladáme s osobnými údajmi fyzických osôb, pričom dodržiavame Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známej tiež ako GDPR.

OEAV.SK je správca osobných údajov

Odoslaním elektronického registračného formulára vami alebo prostredníctvom našich kontaktných miest začíname spracovávať vaše osobné údaje. Sme správcom osobných údajov. Prehliadaním webových stránok oeav.sk môže tiež dochádzať k zhromažďovaniu osobných údajov. Vždy spracovávame výhradne osobné údaje získané od vás, členov alebo z verejne dostupných databáz (napr. Obchodný register, živnostenský register).

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR:

  Členstvo v  Alpenvereine Pripoistenie trv. invalidity Členstvo v ČHS Pripoistenie AV Premium Predplatiteľ Everest Predplatiteľ Montana Predplatiteľ Snow / SwissMag
Meno a priezvisko X X X X X X X
Adresa trvalého bydliska X   X X      
E-mail X   X       X
Dátum narodenia X X X X      
Telefónne číslo X   X        
IP adresa z ktorej prebehlo odoslanie súhlasu so spracovaním os. údajov X            
Korešpondenčná adresa X       X X X
Členské číslo Alpenverein X X   X      
Tretia strana, kterej sú os. údaje predávané Österreichisches Alpenverein Knox Versicherungsmanagement GmbH Český horolezecký zväz Europäische Reiseversicherung AG Czech Press Group a.s. Tomáš Roubal - Montana Slim Media s.r.o.

Vyššie uvedené osobné údaje spracovávame na účely:

 • plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorým sa rozumie sprostredkovanie členstva, vystavenie členskej karty, informovania o zmenách v podmienkach poistenia členov a dianie v Alpenvereinu, vybavovanie vašich dotazov prostrednom zákazníckej podpory a informovanie o skutočnostiach súvisiacich s členstvom.
 • oprávneného záujmu našej spoločnosti (a) ako ochranu našich práv vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, ak dôjde k jej porušeniu z vašej strany alebo (b) ak v súvislosti s uzatvorenou zmluvou voči nám uplatníte akýkoľvek váš nárok.
 • aby sme vás mohli, v rámci nášho aj vášho oprávneného záujmu, informovať, čo je v Alpenvereine nové, aké zlepšenia a novinky plánujeme, aké pripravujeme súvisiace produkty, aby ste mali vždy aktuálny a presný prehľad zliav, výhod a služieb súvisiacich s vaším členstvom, v zmysle recitálu 47 GDPR

Osobné údaje podľa tohto odseku spracovávame po celú dobu trvania vášho členstva v Alpenvereine, tz. odo dňa registrácie konca platnosti členskej karty pre príslušný rok (najdlhšie však 24 mesiacov po skončení jej platnosti pre prípad riešenie poistnej udalosti či vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom). V rámci oprávneného záujmu vás môžeme osloviť s ponukou našich služieb ešte 2 roky po ukončení aktívneho členstva v Alpenvereine.

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú nasledujúci spracovatelia, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov, pričom spracovanie osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb. Súhlasíte, že im môžeme odovzdávať vaše osobné údaje pre naplnenie vyššie uvedených účelov:

 • Östrerreichischer Alpenverein – pre komplexnú evidenciu a správu členov
 • Hynek Bendl, IČ: 60861363 – vývoj systému pre správu členov Alpenvereinu kancelárií v OEAV.CZ
 • Koncepto, reklamná agentúra s.r.o., IČ: 04550129 pre spracovanie marketingových kampaní
 • E-mailingovú službu SmartEmailing pre zasielanie hromadných oznámení.
 • Služby štatistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

Proti spracovaniu vašich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom môžete vzniesť námietku písomnou formou na e-mailovú adresu clenstvi@oeav.cz

Spracovávanie údajov na základe súhlasu

Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, môžeme ďalej spracovávať aj vtedy, ak nám k tomu dáte dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Členstvo v Alpenvereine a súvisiacich služieb nie je viazané na poskytnutie súhlasu.

Súhlas bude mať v takom prípade najčastejšie formu checkboxu, e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovanom v e-maili.

Súhlas nám môžete udeliť na rôzne účely spoločne alebo jednotlivo.

Spracovávať osobné údaje na základe súhlasu môžeme po dobu trvania poskytovania služieb, tj. po dobu platného členstva v Alpenvereine a najdlhšie 7 rokov po jeho skončení. Lehota na spracovávanie môže byť kratšia, ak súhlas odvoláte.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku môžete kedykoľvek odvolať v ktoromkoľvek oznámení zaslanom vám e-mailom alebo zaslaním požiadavky na adresu clenstvi@oeav.cz.

Ak nebudete chcieť dostávať e-maily od OEAV.CZ s.r.o., môžete sa z odberu vždy odhlásiť kliknutím na odkaz v zápätí každého e-mailu. To bohužiaľ nie je možné u e-mailov, ktoré sú nevyhnutné, aby ste dostali (napr. Informovanie o zmene v poskytovaní služieb, zmena našich kontaktných údajov a pod.).

Odhlásenie z odberu vždy považujeme za odvolanie súhlasu v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR alebo podanie námietku podľa článku. 21 GDPR v prípade e-mailov, ktorými Vás informujeme o súvisiacich službách a produktoch Alpenvereinu a OEAV.CZ.

Súhlas udelený podľa vyššie uvedených odsekov platí aj pre spoločnosti poverené spracovateľom.

Práva zákazníka vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmazanie („právo byť zabudnutý“);
 4. právo na obmedzenie spracovania údajov;
 5. právo namietať proti spracovaniu;
 6. právo žiadať kópiu spracovávaných osobných údajov; a
 7. podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Všetky práva môže zákazník uplatniť kontaktovaním spoločnosti OEAV.CZ prostredníctvom e-mailu clenstvi@oeav.cz 

Ďalšie ustanovenia o ochrane osobných údajov

Nespracovávame osobné údaje detí ani osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje, v zmysle čl. 9 GDPR.

Spracovatelia, ktorých poveríme spracovávaním, musia vždy nakladať s údajmi v medziach týchto zásad.

Po ukončení poskytovania služieb alebo zániku dôvodu na spracovanie údajov osobné údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov inými osobami, však nezodpovedáme užívateľovi ani iným subjektom údajov za ujmu spôsobenú neoprávneným spracovaním osobných údajov treťou osobou.

Všetky údaje sú ukladané na počítačoch spoločnosti OEAV.CZ, serveroch rakúskeho Alpenvereinu a spoločnosti Dropbox. Žiadne údaje odosielané cloudovými aplikáciami neopúšťajú územie Európskej únie. Údaje vložené užívateľovi nie sú duplikované, kontrolované či menené.

E-maily, ktoré vám budeme zasielať, nepovažujeme my ani vy za nevyžiadané obchodné oznámenia v zmysle zákona č. 40/1995, o reklame a zákona č. 480/2004, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

V prípade, že sa dozvieme o bezpečnostnom riziku spojeným s osobnými údajmi, bez zbytočného odkladu vás upozorníme.

Zaväzujeme sa, že v prípade vzniku ujmy v súvislosti s únikom osobných údajov či inej skutočnosti, ktorá vedie k vzniku ujmy, poskytneme užívateľovi súčinnosť a právnu asistenciu pri vymáhaní náhrady od zodpovedných spracovateľoch. Sama spoločnosť však nenesie zodpovednosť za pochybenie jej poverených spracovateľov.

Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť na vaše zariadenie ukladané cookies v súlade s našou Cookie Policy.

Potvrdzujete nám, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a že sa vzťahujú výhradne k vašej osobe alebo že ste uviedol/uviedla údaje, ktorých užitím nedošlo k zásahu do práv tretích osôb. Vždy nás vyrozumejte o zmenách v osobných údajoch, aby boli spracovávané iba aktuálne a úplné údaje, a to na našu žiadosť alebo aj bez žiadosti. Ak vás o to požiadame, vždy nám poskytnite aktuálne a pravdivé údaje.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. Anonymizované osobné údaje môžu byť spracovávané tiež automatizovane. Subjekty údajov nebudú predmetom individuálneho automatizovaného rozhodnutia v zmysle čl. 22 GDPR.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018

Nahoru