Často kladené otázky

Alpenverein je rakúsky alpský zväz, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora horských športov, údržba horských ciest a starostlivosť o horské chaty. Členmi Alpenvereinu sa stávate úhradou členských príspevkov, príp. si ich úhradou členstvo predlžujete. Neplatíte teda poistné, v princípe si nekupujete poistku! Ako členovia Alpenvereinu máte automaticky možnosť využívať poistenie Alpenverein Weltweit Service na základe hromadnej poistnej zmluvy uzatvorenej medzi Alpenvereinom a poisťovňou Generali, a to v rozsahu podľa poistných podmienok.

Členstvo/poistenie Alpenverein možné dohodnúť kedykoľvek počas roka:

On-line registráciou cez formulár alebo osobne v kancelárii OEAV.CZ, Údolní 57, Brno, prípadne na ktoromkoľvek našom kontaktnom mieste.
Vo formulári máte na výber medzi úhradou Standard alebo Express.
Expresná varianta = úhrada autorizovaná v priebehu pár minút, a ste tak poistený hneď od nasledujúcej polnoci. Obratom je na váš e-mail zaslaný tzv. provizórny preukaz.
Štandardná varianta = poistenie platí až od polnoci po tom, čo je vaša platba pripísaná na náš účet. Provizórny preukaz zasielame tiež ihneď po pripísaní platby na účet. Pri úhrade z FIO banky zvyčajne do 15 min., Z iných bánk do druhého dňa.
V oboch prípadoch originál členskej karty odošleme na vašu korešpondenčnú adresu.

Pri osobnom vybavení obdržíte členskú kartičku ihneď.

Členstvo/poistenie sa dojednáva na kalendárny rok, jeho platnosť skončí 31. decembra. Január nasledujúceho roka je prechodným obdobím, kedy je možné uhradiť poplatky aj po poistnej udalosti.

Aj keď uzatvárate členstvo v priebehu roka, výška členských príspevkov zostáva rovnaká.

Alpenverein Express je nadštandardnou službou kancelárie OEAV.CZ. Po vyplnení webového formulára môžete členské príspevky rovno zaplatiť prostredníctvom platobnej brány GO Pay. Tak je platba realizovaná okamžite. Obratom si môžete stiahnuť provizórny členský preukaz a členstvo/poistenie je platné ihneď od najbližšej polnoci. Originál členského preukazu vám bude odoslaný poštou do 3 dní.

Pri štandardnom vybavení hradíte členské príspevky bežným bankovým prevodom. Originál členskej kartičky vám pošleme poštou do 3 dní od pripísania platby na náš účet. Provizórny preukaz zasielame tiež ihneď po pripísaní platby na účet. Pri úhrade z FIO banky zvyčajne do 15 min., z iných bánk do druhého dňa. Členstvo/poistenie je platné odo dňa nasledujúceho po pripísaní platby na náš účet.

Členstvo/poistenie Alpenverein je možné uzavrieť/predĺžiť kedykoľvek počas roka. Jeho platnosť začína dňom nasledujúcim po pripísaní platby na náš účet, príp. dňom nasledujúcim po úhrade na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, a končí k 31. 12. daného roka.

Členstvo/poistenie Alpenverein sa uzatvára na kalendárny rok, nie na 12 mesiacov od dátumu úhrady. Jeho platnosť je teda odo dňa nasledujúceho po úhrade, najskôr však od 1. januára, do 31. decembra. Január roka nasledujúceho je prechodným obdobím, kedy môžete členské poplatky uhradiť aj po poistnej udalosti.

Platnosť poistenia nákladov na liečebné náklady je však obmedzená na prvých 8 týždňov (= 56 dní) každej zahraničnej cesty. Od 57. dňa cesty poistná ochrana neplatí, ak nebolo pred začatím cesty dojednané pripoistenie Premium Enzelreiseschutz, ktorým možno platnosť poistnej ochrany predĺžiť až o ďalšie 4 mesiace.

Rozlišuje sa medzi dobou platnosti poistnej ochrany u liečebných nákladov (+ preprava/repatriácie), pri záchranných akciách a u zodpovednosti za škodu a právnej pomoci.

Poistná ochrana pre liečebné náklady a transport/repatriáciu trvá vždy pre prvých 8 týždňov (= 56 dní) každej zahraničnej cesty. Týchto maximálne osemtýždenných ciest je možné počas jedného kalendárneho roka vykonať neobmedzene. Za začiatok cesty je považované prekročenie hraníc krajiny trvalého pobytu (resp. krajina, ktorá je uvedená ako adresa bydliska v registrácii do Alpenvereinu), za koniec cesty je považovaný návrat do krajiny trvalého pobytu.
Platnosť poistnej ochrany liečebných nákladov je však možné predĺžiť až o ďalšie 4 mesiace, a to dohodnutím pripoistenia Premium Enzelreiseschutz.

Poistná ochrana pre záchranné akcie platí celoročne, rovnako tak platí celoročne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri športových aktivitách (v rozsahu podľa poi. podmienok) a s ním spojené poistenie právnej pomoci.

Poistná ochrana pre liečebné náklady končí 56. dňom každej cesty. Ak idete na dobu dlhšiu, možno dojednať pripoistenie Premium Enzelreiseschutz, ktorým je možné poistnú ochranu predĺžiť až o ďalšie 4 mesiace. Celkovo je teda možné poistenie pre jednu cestu dojednať na maximálne 6 mesiacov (180 dní). Pripoistenie Premium však musí byť dohodnuté pred začatím cesty, hoci ho budete potrebovať až po 8 týždňoch. Toto pripoistenie sa zjednáva cez on-line formulár na servisných stránkach rakúskeho Alpenvereinu.

1. Náklady na nutné liečebné náklady v zahraničí

(Vrátane prepravy do nemocnice potrebnej zo zdravotných dôvodov) až do výšky 10 000 €, pre úrazy vo voľnom čase i pri výkone povolania a pri chorobe; pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo pre cesty do 6 000 m. Pri ambulantnom liečení (limit 2 000 €) platí poistený vlastný podiel vo výške 70 € na osobu a jeden pobyt v cudzine. Poistiteľ uhradí preukázané výdavky za nevyhnutné lekárske ošetrenie pri pobyte v nemocnici:

  • v Rakúsku: v rámci všeobecnej kategórie poplatkov vo verejných nemocniciach,
  • mimo Rakúsko: vo verejných nemocniciach.

2. Náklady na záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí

až do výšky 25 000 € na osobu a poistnú udalosť vrátane zásahu vrtuľníkom; vo voľnom čase; celoročne; celosvetovo pre cesty do 6 000 m.

3. Náklady na repatriáciu zo zahraničia

bez obmedzenia sumy za podmienky, že bude organizovaná zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte; platí pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo celosvetovo pre cesty do 6 000 m.

4. Poistenie zodpovednosti za škodu

do výšky 3 000 000 €. Vzťahuje sa iba na turistiku a trekking, horolezectvo, lezenie, bežecké i zjazdové lyžovanie, skialpinizmus, snowboarding, divokú vodu, canyoning, MTB a terénnu cyklistiku. Platí na území Európy. Krytie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť v prípade škody na majetku 200 €.

5. Trestnoprávna ochrana

až do výšky 35 000 €. Platí na území Európy pri prevádzkovaní aktivít ako u poistenie zodpovednosti viď. vyššie. Poistné krytie sa vzťahuje na trestné konanie na súde od okamihu žaloby a na trestné konanie na správnom orgáne od okamihu začatia stíhania.

6. Právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdraví

až do výšky max. 500 € na poistnú udalosť. Poistné krytie sa vzťahuje na právne výdavky na poradenstvo pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v prípade udalostí spojených s ujmou na zdraví. Poistné krytie sa nevzťahuje na náhradu majetkovej ujmy.

Poistné plnenie bodov 4 - 6 platí pri prevádzkovaní nasledujúcich druhov športov: turistika, turistika v horách, horolezectvo, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning a jazda na horskom/trekovom bicykli.

Európa je chápaná geograficky a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azory, ako aj ázijskú časť Turecka a súčasné a bývalé členské štáty SNS - viď mapa.

Celosvetová platnosť má výluky: cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska, cesty s plánovaným výstupom nad 6 000 m.

Všetko je detailne popísané na stránke poistné podmienky>

Každý riadny člen Alpenvereinu má možnosť si dojednať pripoistenie pre prípad trvalej invalidity a pripoistenie Alpenverein Premium Enzelreiseschutz pre konkrétnu zahraničnú cestu (podmienkou je, aby záujemca mal trvalý pobyt na území Európy). Poistenie straty batožiny, storna zájazdu alebo klasické úrazové pripoistenie a pod. sa dohodnúť nedá.

 

Pripoistenie Premium Enzelreiseschutz sa jednorázovo uzatvára pre konkrétnu cestu v prípade, že potrebujete poistnú ochranu na dobu dlhšiu ako 56 dní, v prípade, že počas svojej cesty plánujete výstup nad 6 000 m, alebo ak chcete navýšiť limit poistného plnenia liečebných nákladov z 10 000 € na 500 000 €, čo obzvlášť odporúčame pre cesty mimo EÚ.

Podrobné podmienky a cenník pripoistenia>

Poistenie liečebných nákladov a záchranných akcií platí celosvetovo pri cestách do nadmorskej výšky nižšej ako 6 000 m a okrem ciest do Grónska, Arktídy (destinácia za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska) a Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom ). Poistenie vám teda bude platiť ako na horách, tak aj na dovolenke pri mori alebo na výlete po pamiatkach.

Poistenie nákladov na liečebné náklady a poistenie nákladov na záchranné akcie sa vzťahuje na všetky druhy športov okrem vzdušných (ako je napr. paragliding, parašutizmus) a motoristických (automobilová rallye, enduro na motorkách a pod.). Nepoistené sú pracovné úrazy, účasť na pretekoch a súťažiach pri severskom a alpskom lyžovaní, snowboardingu alebo freestylingu, pri jazde na boboch, skiboboch, skeletonoch alebo sánkach, v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) rovnako tak i pri tréningu na takéto preteky a súťaže, účasť na platených pretekoch a oficiálnych tréningoch na ne vo všetkých disciplínach, účasť na expedíciách, potápanie s ponormi hlbšími ako 40 m, na cesty s plánovaným výstupom nad 6 000 m, viď. poistné podmienky.

Poistenie zodpovednosti za škodu, trestnoprávna ochrana a právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdraví platí len pri prevádzkovaní týchto športov: turistika, turistika v horách, horolezectvo, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning a jazda na horskom/trekovom bicykli.

Pokiaľ sa jedná o voľnočasovú aktivitu, potom sú poistené aj tieto športy (vyňaté sú iba športy letecké a motoristické). Z poistenia je vybratá záchrana pri stroskotaní na mori; potápanie je obmedzené hĺbkou ponoru do 40 m.
Potápanie pod ľadom a expedičné potápanie nie sú poistené vôbec.
Speleológia vykonávaná vo verejne neprístupných jaskyniach poistená nie je.

Úrazy, ktoré vzniknú pri jazde motorovými vozidlami v zahraničí, sú poistené, pokiaľ nevzniknú pri účasti na motoristických súťažiach a pri tréningových jazdách na takéto súťaže. Pokiaľ sa jedná o nehodu pri doprave do/z miesta rekreácie, potom záchrana a ošetrenie člena Alpenverinu pri takejto nehode poistená je. Škoda na aute alebo škoda spôsobená iným účastníkov nehody poistená nie je.

Ak je motorka používaná ako dopravný prostriedok (nie ako športové náradie), potom záchrana a ošetrenie pri nehodách na motorkách poistené sú.

Do registračného formulára je potrebné uviesť adresu trvalého bydliska. Ak máte adresu trvalého bydliska v inej krajine, než kde si platíte alebo je za vás odvádzané zdravotné poistenie, potom zadajte adresu na ktorej skutočne žijete v krajine, kde si platíte, alebo kde je za vás odvádzané zdravotné poistenie. Do tejto krajiny potom budete prípadne repatriovaní.

Príklad: Ak máte trvalé bydlisko napr. slovenské, ale pracujete v Českej republike a tu za vás zamestnávateľ odvádza platby na zdravotné poistenie, potom sa registrujte s českou adresou. To preto, aby sa nestalo, že vás zo zahraničia prevezú na doliečenie do slovenskej nemocnice, kde nemáte hradenú zdravotnú starostlivosť.

V prvom rade si treba zachrániť zdravie alebo život! Privolať si záchrannú službu, vrtuľník, nechať sa ošetriť. Kontaktujte horskú službu v mieste, kde sa nachádzate, prípadne volajte núdzovú linku 112 (kdekoľvek v Európe). Pri záchrannej akcii nie je nutné poisťovňu kontaktovať vopred. Likvidácia poistnej udalosti prebieha až spätne po návrate do SR. Rovnako tak pri ambulantnom ošetrení.

Pred repatriáciou, prevozom, lekárskym ošetrením v zahraničí spojeným s hospitalizáciou a prepravou v tuzemsku (nie pri zachraňovaní) je bezpodmienečne nutné spojiť sa s 24 hodinovou službou pre naliehavé prípady Europ Assistance: +43 (0) 125 33 798.
Ďalej potom postupujte podľa ich inštrukcií. Hovor na Europ Assistance je možný buď v nemčine alebo v angličtine (číslo je do Rakúska).

Podrobné informácie k riešeniu poistnej udalosti >

 

Predložíte v prvom rade Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý je nutné voziť do všetkých štátov EÚ a Švajčiarska a  následne platnú kartičku Alpenvereinu.

Pri ambulantnom ošetrení vrátane lekárom predpísaných liekov je vyžadovaná spoluúčasť 70 € na osobu a jeden pobyt v zahraničí, tzn. že po likvidácii poistnej udalosti obdržíte od poisťovne preplatenie čiastky za lekárske ošetrenie znížené o 70 €. Poistný limit pre ambulatné liečenie je 2 000 €.

Náklady za hospitalizáciu a záchranné či pátracie akcie sú preplácané až do maximálnej výšky poistného plnenia bez spoluúčasti.

Repatriácia zo zahraničia je preplácaná v plnej výške a bez obmedzenia cieľovej sumy, jedinou podmienkou je dopredu informovať spoločnosť uvedenú na členskej karte.

Pri cestách po Európe nie je potreba hotovosť, stačí mať finančnú rezervu na bankovom účte dostupnom i zo zahraničia. A to preto, že u ambulantnej starostlivosti môže byť vyžadovaná na mieste úhrada za ošetrenie alebo predpísané lieky. Všetky doklady a lekárske správy je nutné uschovať a po návrate do SR nárokovať preplatenie vzniknutých nákladov na poisťovni.

Ak vám v prípade hospitalizácie, transportu vrtuľníkom či za výjazd záchrannej služby bude zaslaná domov faktúra, neplatíte ju, ale odošlite ju k preplateniu na poisťovňu (pozri hlásenie poistnej udalosti).

Pri cestách mimo Európy odporúčame mať depozit dostupný aj zo zahraničia vo výške cca 3 000 €. Môže sa stať, že záchrannú akciu budete nútení uhradiť na mieste. Likvidácia poistnej udalosti prebieha spätne po návrate do SR.

Potvrdenie o poistení má právo vystavovať len kancelária poisťovateľa Knox (príp. priamo poisťovňa Generali v Rakúsku). O vystavenie potvrdenia možno požiadať vyplnením jednoduchého on-line formulára.

Bližšie informácie uvádzame tu.

Poistenie liečebných nákladov platí pre cesty do 6 000 m celosvetovo, okrem expedícií a ciest do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska a okrem krajiny trvalého pobytu.

Poistenie nákladov na záchranné akcie platí pre cesty do 6 000 m celosvetovo okrem expedícií a ciest do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri športových aktivitách, poistenie trestnoprávnej ochrany a právnej ochrany v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdraví platia na území kontinentálnej Európy a na ostrovoch v Stredozemnom mori a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azory, ako aj ázijskú časť Turecka a súčasné a bývalé členské štáty SNS - viď mapa.

Nahoru