Poistenie Alpenverein oeav.sk

Poistné podmienky

Poistenie Alpenverein Weltweit Service pre členov rakúskeho Alpenvereinu

Každý člen Alpenvereinu má automaticky dohodnuté poistenie Alpenverein Weltweit Service (AWS) na pokrytie rizík pri prevádzkovaní všetkých voľnočasových, športových a outdoorových aktivít počas dovolenky či na služobných cestách (pozor na výnimky), a to vrátane prípadnej repatriácie.

Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete okrem poistenia zodpovednosti za škodu a poistenie trestnoprávnej ochrany, ktorá platí len v Európe.

Alpenverein OEAV.SK

Rozsah poistenia a poistnej sumy

Poistený je každý člen Alpenvereinu, ktorý riadne uhradil členský príspevok za prebiehajúce poistné obdobie. Poistení sú v plnom rozsahu aj tí členovia, ktorí sú od platenia členských príspevkov oslobodení - deti či študenti do veku max. 27 rokov, ktorých obaja rodičia sú členmi Alpenvereinu (u samoživiteľov jeden rodič). Každý má svoju členskú kartičku a je poistený v plnom rozsahu.

1. Náklady na záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí

až do výšky 25 000 € na osobu a poistnú udalosť vrátane zásahu vrtuľníkom; vo voľnom čase; celoročne; celosvetovo.

2. Náklady na nutné liečebné náklady v zahraničí (vrátane prepravy do nemocnice nutné zo zdravotných dôvodov)

až do výšky 10 000 €, pre úrazy vo voľnom čase i pri výkone povolania a pri chorobe; pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo.
U ambulantného liečenia (limit 2 000 €) platí poistený vlastní podiel vo výške 70 € na osobu a jeden pobyt v cudzine.

Poisťovateľ uhradí preukázané výdavky za nevyhnutné lekárske ošetrenie pri pobyte v nemocnici

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej kategórie poplatkov vo verejných nemocniciach,
 • mimo Rakúsko: vo verejných nemocniciach.

3. Náklady na repatriáciu zo zahraničia

bez obmedzenia sumy za podmienky, že bude organizovaná zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte; platí pre prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty; celosvetovo.

4. Poistenie zodpovednosti za škodu

do výšky 3 000 000 €. Platí na území Európy. Krytie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť v prípade škody na majetku 200 €.

5. Trestnoprávna ochrana

až do výšky 35 000 €. Platí na území Európy pri prevádzkovaní aktivít ako u poistenia zodpovednosti. Poistné krytie sa vzťahuje na trestné konanie na súde od okamihu žaloby a na trestné konanie na správnom orgáne od okamihu začatia stíhania.

6. Právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdraví

až do výšky max. 500 € na poistnú udalosť. Poistné krytie sa vzťahuje na právne výdavky za poradenstvo pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v prípade udalostí spojených s ujmou na zdraví. Poistné krytie sa nevzťahuje na náhradu majetkovej ujmy.

Poistné plnenie u bodov 4 - 6 chráni všetkých tuzemských a zahraničných členov pri poistných prípadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní ich spolkovej činnosti. Spolkovou činnosťou sa rozumie:

 • účasť na akejkoľvek akcii vyhlásené ktoroukoľvek sekcií rakúskeho Alpenvereinu,
 • prevádzkovanie nasledujúcich druhov športov (aj súkromných mimo programy jednotlivých sekcií): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectvo, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning a jazda na horskom/trekovom bicykli. Jazdou na horskom/trekovom bicykli sa rozumie jazda na cyklotrasách, cestách v lese, lesných cestách, horských chodníkoch a na iných pozemkoch určených na cvičenie alebo tréning. Poistné krytie sa teda nevzťahuje na jazdy mimo uvedenej cesty v lese a lesné cesty, ako sú napríklad komunikácie určené pre verejnú prevádzku v súlade s pravidlami cestnej premávky, chodníkov, prístupovích ciest atď.

Európa je chápaná geograficky a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azory, ako aj ázijskú časť Turecka a súčasné a bývalé členské štáty SNS - viď mapa.

Celosvetová platnosť má výluky: cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska, a cesty s plánovaným výstupomnad 6 000 metrov a účasť na expedíciách.

Alpenverein oeav.sk

Najdôležitejšie body poistných podmienok

Poistenie nákladov za liečebné náklady, za transport a repatriáciu je poskytované pre prvých 8 týždňov každej cesty do zahraničia.

Z poistenia AWS (Alpenverein Weltweit Service) sú vyňaté vzdušné a motoristické športy, cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom, okrem pevninskej časti Nórska, Švédska a Fínska), Antarktídy (destinácia za južným polárnym kruhom) a Grónska a cesty s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov a účasť na expedíciách.

Úrazy, ktoré vzniknú pri jazde motorovými vozidlami v zahraničí, sú poistené, pokiaľ nevzniknú pri účasti na motoristických súťažiach a pri tréningových jazdách na takéto súťaže.

Transporty a prevoz v rámci liečenia (vr. návratu na miesto trvalého bydliska) musia byť organizované cez Europ Assistance. Bezpodmienečne preto pred prevozom kontaktujte tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at 
Číslo je uvedené aj na členskej kartičke Alpenvereinu. Hovor je možný v NJ alebo AJ.
Ak tak neurobíte, výdavky na transport nemusia byť kryté vôbec, maximálne však do výšky 750 €.

Europ Assistance je nutné kontaktovať tiež v prípade nevyhnutnej hospitalizácie!

Poistiteľom pre Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG. OEAV.CZ ani Alpenverein nie sú oprávnení zasahovať do riadenia poistných prípadov.

Pokyny pre prípad hlásenia poistnej udalosti »

Zmluvným základom pre poistné podmienky k poisteniu členov Alpenvereinu sú poistné podmienky poisťovne Generali. Ich preklad si môžete stiahnuť v odkazoch nižšie.

Doba poistenia

Poistná ochrana je garantovaná v prípade, keď bol členský príspevok na príslušný kalendárny rok zaplatený pred vznikom škodovej udalosti. Výnimku tvorí január každého roku: ak dôjde ku škodovej udalosti v tomto období a členský príspevok na tento kalendárny rok nebol doteraz uhradený, uskutoční sa plnenie len v tom prípade, že členský príspevok bude uhradený po nehode a postihnutý mal uhradený členský príspevok za predchádzajúci rok.

Poistná ochrana začína platiť o 0.00 hod nasledujúci deň po úhrade členstva.

Noví členovia, ktorí sa stanú členmi od 1. 9. súčasného roka a uhradia členské príspevky vypísané na nasledujúci rok, sú po zvyšok súčasného roka v plnom rozsahu poistení do 1. 1. nasledujúceho roka, a to aj napriek tomu, že im za toto obdobie nie je účtovaný členský príspevok.

Výluky z poistenia

Podrobné informácie o výnimkách z poistného plnenia

 

Doplňujúce informácie

 • Uvedené limity plnenia platia pre jednu osobu a jednu poistnú udalosť.
 • Zmluvný základ poistenia tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi OAV a poisťovňami a všeobecné podmienky, ktoré sú základom príslušnej zmluvy. Jedná sa o rakúsku zmluvu, na ktorú musí byť v každom prípade aplikované rakúske právo s výnimkou rakúskych medzinárodných referenčných noriem. Poistná ochrana v rámci poistnej zmluvy platí subsidiárne, teda ako vedľajšia vzhľadom k iným poistným zmluvám pojisťujúcim rovnaké riziká. To znamená, že plnenia sú poskytované len vtedy a len v takom rozsahu, ak plnenie za udalosť neposkytla alebo neposkytuje iná poisťovňa (správa sociálneho zabezpečenia alebo súkromná poisťovňa). Nárok na plnenie neexistuje, pokiaľ plnenie pre poistencov bola alebo mala byť poskytnutá zdarma.
  OEAV.CZ s.r.o., Österreichischer Alpenverein ( "OAV") ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH nezodpovedajú za správnosť a obsah iných informácií ako uvedených v nemeckej verzii na webovej stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu platí pre Österreichischer Alpenverein ako záväzná iba originálna, nemecká verzia. Preklady ponúka Österreichischer Alpenverein svojim členom vždy ako službu a v žiadnom prípade nie sú právne záväzné.

Ak si nie ste istí, či sa na vaše plánované aktivity poistné krytie vzťahuje, kontaktujte nás

Alpenverein OEAV.SK

Pripoistenie k základnému poisteniu členov OeAV

Riadni členovia Alpenvereinu si nad rámec základného poistenia môžu dojednať nasledujúce pripoistenia:

Pripoistenie pre prípad trvalej invalidity

Podrobné podmienky a cenník

Alpenverein PREMIUM

Toto pripoistenie je vhodné si dojednať v prípade:

 • zahraničnej cesty, ktorá bude dlhšia ako 8 týždňov
 • cesty s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov
 • navýšenie poistného limitu pre liečebné náklady z 10 000 € na 500 000  €

Podrobné podmienky a cenník

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na zriadenie členstva/poistenia Alpenverein, k riešeniu poistných udalostí, zľavám a pod. Nájdete v článkoch FAQ »

Nahoru