Alpenverein oeav.sk

Hlásenie poistnej udalosti

Čo je potrebné urobiť v prípade poistnej udalosti?

Ak nehoda alebo úraz vyžaduje transport, zásah lekára či iných záchranných zložiek, bez meškania kontaktujte horskú službu v mieste, kde sa nachádzate, prípadne volajte núdzovú linku 112 (kdekoľvek v Európe).

Až následne vám spoločnosť organizujúca záchranu vystaví faktúru za záchrannú akciu. Na vás je odovzdanie tejto faktúry vrátane všetkých ďalších dokladov za uskutočnené výdavky na likvidačnú spoločnosť v Rakúsku k úhrade a súčasne zaslať aj formulár s hlásením poistnej udalosti a ďalšími dokumentmi.

Nezabudnite

Pred repatriáciou, pred prevozom, pred lekárskym ošetrením v zahraničí spojeným s hospitalizáciou a pred prevozom v tuzemsku (nie pred záchrannou akciou) je bezpodmienečne nutné kontaktovať nonstop službu 24-h-Notfallservice (inak bude vyplatená suma maximálne 750 eur):
Europ Assistance tel. +43 (0) 125 33 798 / e-mail: aws@alpenverein.at

Majte na pamäti, že poisťovateľ uhradí preukázané výdavky za nevyhnutné lekárske ošetrenie pri pobyte v nemocnici

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej kategórie poplatkov vo verejných nemocniciach,
 • mimo Rakúsko: vo verejných nemocniciach

Hlásenie poistnej udalosti

Až budete spätne žiadať o náhradu vzniknutých výdavkov, je nutné predovšetkým podať hlásenie poistnej udalosti a k ​​nemu pripojiť:

 • Kópiu vášho členského preukazu OeAV.
 • Kópiu potvrdenia o úhrade členských príspevkov u OEAV.CZ (vystavíme na vyžiadanie),
 • Originál faktúry a doklady o úhradách, ktoré bezprostredne súvisia s poistnou udalosťou (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantné ošetrenie, lieky ...). Nezabudnite si uschovať kópiu.
 • Kópiu lekárskej správy s popisom ochorenia, popisom lekárskeho výkonu, dobou ošetrenia.
 • Potvrdenie o vyrovnaní záväzkov od vašej zdravotnej poisťovne (napr. VšZP, OZP pod.).
 • Očíslovaný zoznam všetkých týchto príloh.

Všetky dokumenty zašlite na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Österreich

Všetky hlásenia škodovej udalosti musia byť vyplnené v nemčine alebo v angličtine. Preklady do iných jazykov slúžia len ako pomôcka. Hlásenie v slovenčine nemôže bohužiaľ poisťovateľ akceptovať!

V prípade záchranných akcií

Ak dostanete faktúru od záchrannej služby, nie je nutné túto faktúru platiť, ale originál zašlite na adresu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Österreich

V niektorých štátoch (najmä mimo územia Európy) je nutné byť pripravený aj na platbu na mieste za zásah vrtuľníkom (platobnou kartou, v hotovosti), v tomto prípade platbu uhradíte. Faktúru za záchrannú akciu a doklad o úhrade následne pošlite opäť na KNOX Versicherungsmanagement a suma vám bude vrátená na váš účet.

Ambulantné lekárske výkony a služby (vrátane nákupu liekov)

Výdavky za ambulantné ošetrenie si hradí najskôr každý člen sám a sú mu preplatené až spätne (v rámci poistenia Alpenverein je u ambulantného ošetrenie spoluúčasť 70 €). Faktúra od lekára musí obsahovať nasledujúce údaje: meno a dátum narodenia ošetrenej osoby, popis choroby, spôsob a čas ošetrenia, doklad o zaplatení. Faktúry je potrebné predložiť na zdravotnej poisťovni najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia cesty s vyrozumením zdravotnej poisťovne.

Hospitalizácia a transport

Pred repatriáciou, prevozom, lekárskym ošetrením v zahraničí spojeným s hospitalizáciou a prepravou v tuzemsku (nie pri zachraňovaní) sa bezpodmienečne spojte s 24 hodinovou službou pre naliehavé prípady (inak bude vyplatená suma maximálne 750, - EUR)

Poisťovateľ uhradí preukázané výdavky za nevyhnutné lekárske ošetrenie pri pobyte v nemocnici

 • v Rakúsku: v rámci všeobecnej kategórie poplatkov vo verejných nemocniciach,
 • mimo Rakúsko: vo verejných nemocniciach

SOS Service (non-stop služba):
Europ Assistance +43 (0) 125 33 798

Pri hlásení udalosti na Europ Assistance od vás bude vyžadované:

 • meno, adresa, dátum narodenia a členské číslo Alpenvereinu postihnutého
 • adresu nemocnice, v ktorej sa nachádza
 • kontakt na ošetrujúceho lekára

Predpokladom pre repatriáciu je popri schopnosti prepravy poistenca skutočnosť,

 • že je zdravotný stav prepravovanej osoby v ohrození života alebo
 • že nie je na základe lekárskeho zabezpečenia v mieste zaistené ošetrenie zodpovedajúce štandardu v mieste stáleho bydliska alebo
 • že možno predpokladať viac ako päťdňovú hospitalizáciu v nemocnici.

Prevoz (do nemocnice, prevoz do miesta trvalého bydliska alebo repatriácie) musí byť zaistený zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte.

Nahoru