VirtueMart Login

Poistné podmienky

 

ALPENVEREIN - CELOSVETOVÉ SLUŽBY (AWS)
platné do 01.01.2017

Rozsah poistenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE (Alpský spolok – celosvetový servis) poskytuje poistnú ochranu pre všetkých členov OeAV v oblasti zachraňovania pri úrazoch vo voľnom čase. Poistné krytie pre výkony v oblasti repatriace (odvoz do krajiny bydliska), preloženia a liečebnej starostlivosti platí pre úrazy vo voľnom čase, pracovné úrazy, ako aj pri chorobe.  ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je platný na celom svete s výnimkou poistenia zákonnej zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na Európu.

Poisťovateľom pre ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je poisťovňa GENERALI Versicherung AG.

Poistné sumy

1. Náklady na záchrannú akciu

Do 25.000,– EUR na osobu a poistný prípad.

Pod nákladmi na záchrannú akciu sa rozumejú náklady miestnej záchranárskej organizácie (u prípadov v prihraničnej oblasti aj náklady záchranárskej organizácie susednej krajiny), ktoré sú potrebné, keď poistený utrpí úraz alebo sa dostane do ťažkostí v horách alebo na vode a zranený alebo nezranený musí byť dopravený do bezpečia (to isté platí analogicky aj pre prípad úmrtia). Náklady na záchrannú akciu sú doložené náklady na hľadanie poisteného a jeho transport k najbližšej zjazdnej ceste alebo do nemocnice, najbližšej k miestu úrazu.

2. Náklady na odvoz do vlasti, preloženie a lekárske ošetrenie

- Služba prevozu zo zahraničia bez obmedzenia sumy

- Náklady na preloženie zraneného/chorého a náklady na prevoz mŕtveho v krajine trvalého pobytu bez obmedzenia sumy, ak tomu predchádzala záchranná akcia.

- Na lekársky nevyhnutné liečebné ošetrenie (vrátane lekársky nevyhnutného transportu do nemocnice) v zahraničí do 10.000,– EUR.

Krytie podľa bodu zahŕňa predovšetkým nasledovné:

2.1 Úplné náklady lekársky odôvodneného transportu chorého zo zahraničia do liečebného zariadenia v krajine trvalého bydliska alebo do trvalého bydliska, vrátane nákladov na prepravu jednej, transportovanému blízkej osoby. Predpoklady pre prevoz do krajiny bydliska, okrem schopnosti poisteného podstúpiť transport:

a) Ohrozenie života v dôsledku zdravotného stavu poisteného

b) Dostupná lekárska starostlivosť na danom mieste nezodpovedá štandardu ošetrenia vo vlasti poisteného alebo

c) Možno očakávať trvalý pobyt v nemocnici dlhší ako 5 dní.

2.2 Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu) v súvislosti s neodkladným, lekársky nevyhnutým ošetrením, vrátane lekárom predpísaných liekov, lekársky potrebného transportu do najbližšej vhodnej nemocnice až do sumy 10.000,– EUR, pričom z tejto sumy je pre ambulantné liečebné ošetrenie vrátane prepísaných liekov k dispozícii 2.000,– EUR. Pre ambulantné liečebné ošetrenie vrátane predpísaných liekov platí spoluúčasť 70,– EUR na osobu a pobyt v zahraničí. GENERALI Versicherung AG vždy kráti poistné plnenie o túto sumu, a to aj v prípade povinnosti plnenia z iného zákonného alebo súkromného poistenia. Za náklady pobytu v nemocničnom zariadení poskytuje poisťovateľ plnenie vopred. Plnenie vopred sa poukazuje len nemocnici.

2.3 Úplné náklady na prevoz zosnulého do miesta jeho trvalého bydliska.

2.4 Náklady na prevoz poisteného alebo jeho tela v rámci krajiny trvalého bydliska. Presnejšie ide o náklady na prevoz z nemocnice do liečebného zariadenia v blízkosti miesta trvalého bydliska alebo do samotného miesta bydliska.

2.5 Transporty podľa bodu 2.1, 2.3 a 2.4 musia byť vykonané jednou zo zmluvných organizácií uvedených na členskej karte OeAV, inak bude uhradených maximálne 750,– EUR.

Plnenia v zahraničí podľa bodu 2 sa poskytnú počas prvých 8 týždňov každej zahraničnej cesty. Poistné sumy platia na osobu a zahraničnú cestu.

3. Poistenie zákonnej zodpovednosti až do 3.000.000 EUR

Poistenie právnej ochrany až do 35.000 EUR

Kryté sú povinnosti odškodnenia za škody na zdraví osôb a vecné škody (zákonné ručenie), náklady na právne zastupovanie a právne poplatky pri nárokovaní náhrad škôd voči osobe, ktorá spôsobila úraz alebo škodu, ako aj proti poisťovateľovi zákonnej zodpovednosti takejto osoby alebo na zastupovanie pred súdom alebo správnym orgánom v prípade obvinenia z nedbanlivého porušenia trestného práva, pokiaľ tieto vyplývajú tuzemským a zahraničným členom z ich spolkovej činnosti.

Pod spolkovou činnosťou rozumieme:

- účasť na akýchkoľvek podujatiach vypísaných sekciami OeAV,

- výkon (aj súkromný, mimo podujatí sekcií) nasledovných športov: turistické túry, horolezectvo, skalolezectvo, lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowbording, rafting, túry v kaňonoch, túry na horskom bicykli a túry na bicykli a rekreačná športová cyklistika (za túry na horskom bicykli a rekreačnú športovú cyklistiku sa považujú výlety v športovom oblečení, na lesných cestách, zalesnených plochách a iných nespevnených cestách a na určených a vyznačených cyklotrasách. Úrazy na cestách otvorených aj pre premávku motorových vozidiel, na cyklodráhach v mestských a zastavaných lokalitách nie sú kryté, pokiaľ takýto úraz nevzniká v rámci horských a rekreačných túr, ako bolo popísané vyššie).

Poistné krytie sa vzťahuje na celú Európu vrátane ostrovov Stredozemného mora (vylúčené sú ostrovy v Atlantickom oceáne, Island, Grónsko, Špicbergy ako aj ázijská časť Turecka a SNŠ).

Vylúčenie z nákladov na záchranu

Poistné krytie nezahrňuje:

- Úrazy/choroby pri zárobkovej alebo inej za odplatu vykonávanej činnosti, ani úrazy/choroby členov záchranárskych organizácií pri organizovaných záchranných akciách alebo iných činnostiach z poverenia záchranárskej organizácie. (Výnimka: Platená činnosť horských a lyžiarskych vodcov Rakúskeho spolku horských vodcov alebo oficiálne poverených a certifikovaných turistických vodcov je poistená).

- Úrazy vznikajúce pri používaní motorových vozidiel. Poistené sú však úrazy pri nehodách s motorovými vozidlami na ceste (aj nepriamej) na a zo zhromaždení a podujatí OeAV, ako aj na ceste na a zo spolkovej činnosti, vyplývajúcej zo stanov (aj privátnej) ako turistika, horolezectvo, skalolezectvo, lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowbording, rafting, canyoning, jazda na horskom bicykli a rekreačná športová cyklistika. Úrazy pri používaní lanoviek a výťahov/vlekov sú poistené.

- Úrazy pri používaní zariadení na lietanie (rogalá, kĺzavé padáky), lietadiel (súkromné motorové lietadlá a vetrone) a pri parašutizme. Poistené sú však úrazy vznikajúce pri používaní motorových lietadiel, ktoré sú schválené pre dopravu osôb (napr. dopravné lietadlá).

- Úrazy vznikajúce pri účasti na lokálnych, národných a medzinárodných súťažiach na poli severského a alpského lyžovania, snowbordingu ako aj freestylingu, jazdy na boboch, skiboboch, skeletonoch alebo sánkovania, ako aj tréningoch na ne.

- Úrazy/choroby počas účasti na expedíciách na vrchy s výškou nad 6.000 metrov, ako aj na expedíciách do Arktídy, Antarktídy a do Grónska (viď pokyny ohľadne expedícií/trekingu).

Vylúčenie z dopravy do vlasti, preloženia a lekárskeho liečebného ošetrenia:

Poistné krytie sa nevzťahuje na:

- Liečebné ošetrenia, ktoré boli začaté už pred nástupom na zahraničnú cestu

- Liečebné ošetrenia chronických chorôb, okrem následkov akútnych záchvatov

- Liečebné ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí

- Ošetrenia zubov, ktoré neslúžia ako prvotné ošetrenie na bezprostredné odstránenie bolesti

- Prerušenie tehotenstva, ako aj vyšetrenia a pôrody, s výnimkou predčasných pôrodov, ku ktorým dôjde najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu

- Liečebné ošetrenia v dôsledku nadmerného požívania alkoholu ako aj zneužitia návykových látok a liekov.

- Kozmetické ošetrenia, kúpeľná starostlivosť a rehabilitačné úkony

- Preventívne očkovania

- Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov, ktoré vznikli v dôsledku vojnových udalostí akéhokoľvek druhu a aktívnej účasti na nepokojoch alebo úmyselne spáchaných trestných činoch.

- Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov, ktoré vznikli pri aktívnej účasti na platených verejných športových súťažiach a pri tréningu na ne, ako aj liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov z účasti na týchto športových súťažiach a tréningu na ne, ktoré sú uvedené v bode »Vylúčenie z nákladov na záchranu«.

- Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov, ktoré vzniknú v dôsledku škodlivého pôsobenia jadrovej energie

- Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov pri vykonávaní leteckých športov

(k tomu viď aj »Vylúčenie z nákladov na záchranu«)

- Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov členov záchranárskych organizácií,

ktoré vzniknú pri organizovaných záchranných akciách alebo iných činnostiach z poverenia záchranárskej organizácie

- Liečebné ošetrenia chorôb a následkov úrazov z účasti na expedíciách, ktoré sú uvedené pod »Vylúčenie z nákladov na záchranu«

Upozornenie: Úrazy s motorovými vozidlami v zahraničí sú všeobecne poistené v rámci plnení uvedených pod bodom 2, pokiaľ nevznikli pri účasti na motoristických športových súťažiach (aj bodovacie súťaže a rely) a k nim prislúchajúcich tréningových jazdách.Podmienky poistenia

Poistná ochrana sa poskytuje, ak bol bežný členský poplatok zaplatený pred vznikom poistnej udalosti. Výnimku tvorí január každého roka. Ak sa poistná udalosť vyskytne v tomto čase a príspevok na tento kalendárny rok ešte nie je zaplatený, dôjde k plneniu len vtedy, ak sa príspevok zaplatí neskôr a členský príspevok za predchádzajúci rok bol uhradený. Pri splatení príspevku po 31. januári sa poistná ochrana začína prvou minútou dňa nasledujúceho po dni, kedy došlo k úhrade. Noví členovia, ktorí pristúpia od 1.9. každého jedného roku, sa pokladajú až do nasledujúceho 1.1. tiež za poistených, aj keď za toto obdobie sa členský príspevok neúčtuje.

Pozor: Toto pravidlo neplatí pre členov sekcie Britannia!

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?Pozor: Pred repatriáciou alebo prevozom (nie záchrannou akciou) v rámci krajiny trvalého bydliska a v zahraničí nevyhnutne najprv kontaktujte 24-hodinovú SOS linku:

Tyrol Air Ambulance: Tel. +43/512/22422, Fax: +43/512/288888, Mail: taa@taa.at

V opačnom prípade bude poskytnutá náhrada maximálne do výšky 750 Eur.V prípade záchrannej akcie, repatriácie, prevozu a lekárskeho ošetrenia zašlite prosím škodový formulár na nasledovnú adresu: Knox Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, A-6063 Rum, Tel. +43 512 238 300, AV-service@knox.co.atV prípade nárokov z poistenia zodpovednosti/právnej ochrany: Knox Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, A-6063 Rum, Tel. +43 512 238 300, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.Škodové formuláre si môžete stiahnuť na www.alpenverein.at/Versicherung alebo ich získate od Knox Versicherungsmanagement GmbH (kontakt pozri vyššie).

Pokyny k expedíciám / trekingu

Organizované trekingové cesty nie sú považované za expedície a sú preto poistené (pozor: počas prvých 8 týždňov). Ak sú v rámci takejto cesty ponúkané aj jednodňové výstupy na vrcholy nad 6.000 metrov výšky, nie sú ani tieto výstupy považované za expedície. Poistná ochrana je účinná.

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie ako 8 týždňov, ponúka Europäische Versicherung samostatné cestovné poistenie. Informácie a formuláre získate od Knox Versicherungsmanagement GmbH (kontakt pozri vyššie).

 

Kto je poistený?

Každý člen OeAV, ktorý zaplatil svoj príspevok za bežné poistné obdobie. Krytí sú aj členovia oslobodení od príspevku, ako napríklad deti v rámci rodinného členstva, pokiaľ boli v spolku nahlásení, a teda vlastnia platnú členskú kartu. Členovia OeAV, ktorí majú trvalé bydlisko v zahraničí alebo majú cudzie štátne občianstvo, sú tiež plne poistení. V tomto prípade sa výrazZáklad zmluvy

tvoria rámcové zmluvy, uzatvorené medzi OeAV a poisťovacími spoločnosťami, ako aj všeobecné podmienky, ktoré tvoria súčasť daných zmlúv.

Poistná ochrana je subsidiárna. To znamená, že plnenie sa poskytne len vtedy a v takom rozsahu, ak iná poisťovňa (sociálna alebo súkromná) nemá povinnosť poskytnúť plnenie alebo ak plnenie naozaj neposkytne. Nárok nevzniká vtedy, ak výkony pre poistenú osobu boli prevedené príp. mali byť prevedené bezodplatne.

Alpský spolok – celosvetový servis

Oesterreichischer Alpenverein

Olympiastrasse 37, 6020 Innsbruck

Podlieha zmenám a môže obsahovať chyby

POZOR ! Právne záväzný je len originál v nemeckom jazyku dostupný na www.alpenverein.at

 

YakSteam Revue